เลือกคำถาม

วิธีทำนาย
1. ตั้งจิตให้นิ่ง จดจ่ออยู่กับคำถาม ไม่ว่อกแว่ก ตั้งสมาธิให้มีสมาธิ
2. พิมพ์อักษรอะไรก็ได้ ลงไปแต่ละช่องให้ครบทั้ง 5 ช่อง ทีละช่อง จนพอใจแล้วเปลี่ยนช่องจนครบ โดยแต่ละช่องจะพิมพ์กี่ตัวก็ได้ ห้ามนับเด็ดขาด
3. กดปุ่มทำนาย
4. เลื่อนไปล่างสุด เพื่ออ่านผลการทำนาย